Câu hỏi của Quí Nguyễn - Hóa học lớp 9

Hòa tan hoàn toàn 10gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg và Cu vào dung dịch Hcl đủ sau phản ứng thu được 2,25 lít khí ở đktc . Xác định khối lượng từng kim loại 

Bn nào biết bài này giải giùm mình nha

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.