Câu hỏi của Trần Ngọc Bảo - Toán lớp 9

Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Biết MH = 12cm và . Khi đó MN =... cm.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.