Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Phạm Nguyễn Tố Như

Viết chương trình nhập số a từ bàn phím. In số a ra màn hình.

Giúp hộ mk nha >< mai mk thi HK1 r :(

duong nguyenvan
24 tháng 12 2017 lúc 4:48

program bai1;

uses crt;

var a: real;

begin

clrscr;

write('nhap so a= '); readln(a);

writeln('so a la : ',a:6:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Do Pham Ngoc Anh
25 tháng 12 2017 lúc 16:48

uses crt;

var a:real;

Begin

clrscr;

write('Nhap vao so a: '); (bỏ bc này lun cũng đc)

readln(a);

write('So a la:',a:3:1)

readln

End.

***ể, mà pascal cũng thi hk nữa hả?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN