Nguyễn Cảnh Hùng

 Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);

B. for i= 1 to 10 writeln(‘A’);

C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);

D. for i to 10 do writeln(‘A’);

Đỗ Ngọc Trinh
2 tháng 6 2017 lúc 9:59

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ᵈʳᵉᵃᵐ乡NO1 Mɪŋh

A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)   Hãy khoanh tròn ý đúng nhất.

Câu 1:Trong ngôn ngữ Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây đúng với cấu trúc lặp For ..to..do

A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);                            B. for i= 1 to 10  writeln(‘A’);

C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);                          D. for i  to 10 do writeln(‘A’);

Câu 2:Trong câu lệnh lặp for i:=1 to 22 do begin…end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực hiện?)

A. Không lần nào           B. 22 lầnC. 20 lần  D. 30 lần

Câu 3:Khi thực hiện đoạn chương trình sau:  n:=100; T:=10;

  While T>20 do begin T:=T – 10; n:=n+5; end;

Hãy cho biết giá trị của biến n  bằng bao nhiêu?

A. 10                    B. 100                       C. 16                         D. 15

Câu 4:Đoạn chương trình này thực hiện bao nhiêu vòng lặp

S:=0;A:=2;while A<5 do S:=S+A;

A. 1 vòng lặp                                                                     B. Lặp vô hạn

C. 25 vòng lặp        D. Không có vòng lặp nào

Câu 5:Hãy phân biệt câu lệnh trong chương trình trên đúng hay sai và đánh dấu “x” vào ô ở cột tương ứng trong bảng dưới đây?

Câu

Đúng

Sai

a. While a<=b do writeln (‘A’);

 

 

b. For i:=10 to 1 do writeln(‘A’);

 

 

c. Var X: array[1..10] of integer;

 

 

d. Var X: array[15..8] of integer;

 

 

 

B. TỰ LUẬN: (8,0 điểm) 

Câu 1: Hãy điền đúng , sai (đánh dấu x) và sửa chương trình sau: (3điểm)

Viết chương trình tính H và tìm n biết H=  và H >1.85

 

 

 

Câu lệnh

Đ

S

 Sửa lỗi

Use_Crt;

 

 

 

Var I, n,H :interge;

 

 

 

Begin;

 

 

 

H:=1; n:=0;

 

 

 

     clrscr;

 

 

 

while H<= 1.85 do

 

 

 

begin n:=n+2;

 

 

 

if n mod 2 =1 then H:= H+1/n;

 

 

 

End.

 

 

 

writeln('so can tim la ,n,’tong la:,H);

 

 

 

readln

end;

 

 

 

Câu 2: (5 điểm)

a) Hãy mô tả thuật toán chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím. Đếm xem có bao nhiêu số chẵn và tính tổng của các số chẵn. Biết N cũng được nhập từ bàn phím

b)Viết chương trình nhập dãy  số nguyên từ bàn phím. Đếm xem có bao nhiêu số chẵn và tính tổng của các số chẵn. Biết N cũng được nhập từ bàn phím

Ai giúp mk với

A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)   Hãy khoanh tròn ý đúng nhất.

Câu 1:Trong ngôn ngữ Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây đúng với cấu trúc lặp For ..to..do

A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);                            B. for i= 1 to 10  writeln(‘A’);

C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);                          D. for i  to 10 do writeln(‘A’);

Câu 2:Trong câu lệnh lặp for i:=1 to 22 do begin…end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực hiện?)

A. Không lần nào           B. 22 lầnC. 20 lần  D. 30 lần

Câu 3:Khi thực hiện đoạn chương trình sau:  n:=100; T:=10;

  While T>20 do begin T:=T – 10; n:=n+5; end;

Hãy cho biết giá trị của biến n  bằng bao nhiêu?

A. 10                    B. 100                       C. 16                         D. 15

Câu 4:Đoạn chương trình này thực hiện bao nhiêu vòng lặp

S:=0;A:=2;while A<5 do S:=S+A;

A. 1 vòng lặp                                                                     B. Lặp vô hạn

C. 25 vòng lặp        D. Không có vòng lặp nào

Câu 5:Hãy phân biệt câu lệnh trong chương trình trên đúng hay sai và đánh dấu “x” vào ô ở cột tương ứng trong bảng dưới đây?

Câu

Đúng

Sai

a. While a<=b do writeln (‘A’);

 

 

b. For i:=10 to 1 do writeln(‘A’);

 

 

c. Var X: array[1..10] of integer;

 

 

d. Var X: array[15..8] of integer;

 

 

 

A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)   Hãy khoanh tròn ý đúng nhất.

Câu 1:Trong ngôn ngữ Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây đúng với cấu trúc lặp For ..to..do

A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);                            B. for i= 1 to 10  writeln(‘A’);

C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);                          D. for i  to 10 do writeln(‘A’);

Câu 2:Trong câu lệnh lặp for i:=1 to 22 do begin…end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực hiện?)

A. Không lần nào           B. 22 lầnC. 20 lần  D. 30 lần

Câu 3:Khi thực hiện đoạn chương trình sau:  n:=100; T:=10;

  While T>20 do begin T:=T – 10; n:=n+5; end;

Hãy cho biết giá trị của biến n  bằng bao nhiêu?

A. 10                    B. 100                       C. 16                         D. 15

Câu 4:Đoạn chương trình này thực hiện bao nhiêu vòng lặp

S:=0;A:=2;while A<5 do S:=S+A;

A. 1 vòng lặp                                                                     B. Lặp vô hạn

C. 25 vòng lặp        D. Không có vòng lặp nào

Câu 5:Hãy phân biệt câu lệnh trong chương trình trên đúng hay sai và đánh dấu “x” vào ô ở cột tương ứng trong bảng dưới đây?

Câu

Đúng

Sai

a. While a<=b do writeln (‘A’);

 

 

b. For i:=10 to 1 do writeln(‘A’);

 

 

c. Var X: array[1..10] of integer;

 

 

d. Var X: array[15..8] of integer;

 

 

 

Nguyễn Cảnh Hùng

Câu lệnh lặp For i:=1 to 5 do Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i); sẽ in ra màn hình mấy dòng chữ?

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

Nguyễn Cảnh Hùng

Câu lệnh lặp For i:=1 to 5 do Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i); sẽ in ra màn hình mấy dòng chữ?

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN