Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 3860
Điểm GP 248
Điểm SP 8139

Người theo dõi (269)

Đang theo dõi (16)

^JKIES Nguyễn^
Linh Nguyễn
Karik-Linh
Đại Tiểu Thư