Nguyễn Hoàng Nam

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF.

B. KOH.

C. Al ( OH ) 3 .

D. Cu ( OH ) 2 .

Ngô Quang Sinh
30 tháng 12 2017 lúc 6:59

Đáp án đúng : B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. số chất điện li mạnh là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho c cht: NaOH; HF; C6H5ONa; CH3COOH; C2H5OH, C12H22O11  (saccarozo); HCOONa; NaCl, H2SO4; C3H5(OH)3. Scht đin ly và cht đin li mnh là:

A8 và 6

B7 và 5

C7 và 6

D8 và 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau:

KHCO3; (NH4)2CO3; H2ZnO2; Al(OH)3; Pb(OH)2; Sn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al, Zn.

Số chất lưỡng tính là:

A. 8.                          

B. 10.                        

C. 6.                          

D. Đáp án khác.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: H2O, HF, NaClO, CH3COOH, H2S, CuSO4, Ba(OH)2. Số chất thuộc loại điện li yếu là

A. 6.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất: KOH, HF, HBr, CH3COOH, CH3OH, C12H22O11 (saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Tổng số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh lần lượt là

A. 8 và 6

B. 7 và 6

C. 8 và 5

D. 7 và 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất: KOH, HF, HBr, CH3COOH, CH3OH, C12H22O11 (saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Tổng số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh lần lượt là

A. 8 và 6.

B. 7 và 6.

C. 8 và 5.

D. 7 và 5.

Nguyễn Hoàng Nam

: Cho các phát biểu sau:

(a) Độ dẫn điện của Al tốt hơn Cu.

(b) Hỗn hợp Al và Na2O (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.

(c) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3, sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.

(d) Các kim loại kiềm thổ đều khử nước ở nhiệt độ thường.

(e) Trong tự nhiên, kim loại kiềm và kiềm thổ chỉ tồn tại dạng hợp chất.

(g) Hợp kim Li-Al được dùng trong kỹ thuật hàng không.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: H g C l 2 ,   H F ,   C 2 H 5 O H ,   H C l O 2 ,   B a ( O H ) 2 ,   H C l O 3 ,   C H 3 C O O H ,   B a S O 4 ,   H g ( C N ) 2 ,   F e C l 2 ,   N a 2 C O 3 ,   H I ,   C u B r 2 . Trong các chất trên, số chất điện li yếu là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các chất sau: CH3COONa; C2H4; HCl; CuSO4; NaHSO4; CH3COOH; Fe(OH)3; Al2(SO4)3; HNO3; LiOH. Số chất điện li mạnh là

A. 7   

B. 6   

C. 8   

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN