Trần Thị Diễm Quỳnh
13 tháng 9 2015 lúc 21:02

=(2x+1)2

nghiệm =-1/2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Nhân các đa thức sau:

a) (x + 3)(x - 4);

b) (x - 4)( x 2  + 4x +16);

c) (m n 2  - 1)( m 2 n + 5);

d) 4 x − 1 2 x + 1 2 ( 4 x 2 + 1 ) .

Pham Trong Bach

Cho  4x 2 + 3x − 7 A = 4x + 7 x + 3 ( x   ≠   − 3 ;   x   ≠ − 7 4 )   Khi đó đa thức A là?

A. A   =   x 2   +   2 x   -   3

B. A   =   x 2   +   2 x   +   3

C. A   =   x 2   -   2 x   -   3

D. A   =   x 2   +   2 x

Pham Trong Bach

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau:

4 x 2 - 3 x - 7 A = 4 x - 7 2 x + 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN