nguyễn mạnh tuấn

khi đun nóng 1 cacbohidrat với axit vô cơ, sau một thời gian cho dung dịch AgNO3/NH3 vào ta thấy có kết tủa.

Trong các chất sau: saccarozo, amilozo, amilopetin, xenlulozo có bao nhiêu chất phù hợp thí nghiệm trên.

đáp án: 4

bạn cho mình hỏi cacbohirat đun với axit vô cơ để làm gì hay tạo ra được chất gì vì mình thấy không có trong tính chất.

Pham Van Tien
Pham Van Tien 10 tháng 8 2015 lúc 14:00

Cả 4 chất cacbohidrat ở trên khi đun nóng với axit vô cơ sẽ xảy ra phản ứng thủy phân tạo ra sản phẩm là glucozo có chứa 1 nhóm chức anđehit (CHO) nên khi cho AgNO3/NH3 vào sẽ tạo thành kết tủa. Vì vậy vai trò của axit vô cơ ở đây là chất xúc tác.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: amilozo, amilopectin, saccarozo, xenlulozo, fructozo, glucozo. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: saccarozo, xenlulozo, fructozo, glucozo. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau về cacbohidrat:

(a). Glucozo và saccarozo đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước

(b). Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit

(c). Trong dung dịch, glucozo và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam

(d). Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất

(e). khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag

(g). Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho hơi ancol etylic qua bình đựng Na dư.

(2) Cho axetanđehit vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

(3) Cho dung dịch axit fomic vào dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

(4) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3.

(5) Nung nóng natri axetat với lượng dư vôi tôi xút.

(6) Cho dung dịch axetic vào lượng dư dung dịch NaHCO3.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A. 5   

B. 4   

C. 6   

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN