Hoàng Gia Bảo

Ý nào dưới đây là đúng khi nói về sản lượng dầu mỏ trên thế giới ?

 

A. Có sản lượng liên tục tăng.


 

B. Sản lượng khai thác không ổn định.


 

C. Sản lượng khai thác liên tục giảm.


 

Giải thích : Sản lượng dầu mỏ tăng nhưng không ổn định. Giai đoạn 1950 – 2003 tăng, 2003 – 2010 giảm và 2010 – 2013 tăng. Nhìn chung cả giai doạn tăng thêm 3167 triệu tấn và tăng 605,5%.


Đáp án: B

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 8 2019 lúc 8:33

Giải thích : Sản lượng dầu mỏ tăng nhưng không ổn định. Giai đoạn 1950 – 2003 tăng, 2003 – 2010 giảm và 2010 – 2013 tăng. Nhìn chung cả giai doạn tăng thêm 3167 triệu tấn và tăng 605,5%.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Lê Đan Anh
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Lương Chiêu Đốc
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết