Hoàng Gia Bảo

 

A. Có sản lượng liên tục tăng.


 

C. Sản lượng khai thác liên tục giảm.


Đáp án: B

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 8 2019 lúc 8:33

Giải thích : Sản lượng dầu mỏ tăng nhưng không ổn định. Giai đoạn 1950 – 2003 tăng, 2003 – 2010 giảm và 2010 – 2013 tăng. Nhìn chung cả giai doạn tăng thêm 3167 triệu tấn và tăng 605,5%.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? 

A. Hoa Kì

B. A – rập Xê – út

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn?

A. Hoa Kì

B. Ả rập Xêut

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

 

A. Hoa Kì.     

B. A-rập Xê-út.


 

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng điện sản lượng điện của thế giới thời kỳ 1950 - 2003 (lấy năm 1950= 100%), biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

A. Đường

B. Tròn.

C. Miền. 

D. Cột.

Hoàng Gia Bảo

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 – 2013

Hoàng Gia Bảo

Khai thác dầu mỏ là ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay ở Việt Nam. Vậy sản lượng khai thác năm 2004 là bao nhiêu?

A. Trên 15,6 triệu tấn

B. Trên 18,8 triệu tấn

C. Trên 20 triệu tấn

D. Trên 27 triệu tấn

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có sản lượng khai thác than trên 500 triệu tấn/năm?

A. Nam Phi, Đức.

B. Braxin, Ai Cập

C. Liên bang Nga, Ôxtrâylia

D. Trung Quốc, Hoa Kì