Đại số 10

tyntran1

e2x _ (e+1)e+ e =0 .giải giúp em với

Thu Hà
28 tháng 6 2015 lúc 23:00

Đặt \(t=e^x,t>0\)

Phương trình trở thành: \(t^2-\left(e+1\right)t+e=0\)

 \(\Leftrightarrow\left(t-1\right)\left(t-e\right)=0\)

\(\Leftrightarrow t=1;t=e\)

\(t=1\Rightarrow e^x=1\Leftrightarrow x=0\)

+\(t=e\Rightarrow e^x=e\Leftrightarrow x=1\)

Vậy phương trình có nghiệm là x = 0 hoặc x = 1

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN