Hoàng Gia Bảo

Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngàng công ngiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

 

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.


 

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người .


 

C. Không có khả năng xuất khẩu.


 

D. Phục vụ cho nhu cầu con người.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 4 2018 lúc 15:05

Giải thích : Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người

C. Không có khả năng xuất khẩu

D. Phục vụ cho nhu cầu của con người

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây có vai trò giải phóng sức lao động, tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng, nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Tất cả các ngành trên

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào sau đây không phải của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Vốn ít, xây dựng nhanh

B. Hàm lượng khoa học kỹ thuật cao

C. Quy trình sản xuất tương đối đơn giản

D. Hoàn vốn nhanh, thu lời dễ, nhiều khả năng xuất khẩu

Hoàng Gia Bảo

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp mà sản phẩm làm ra vừa phục vụ trong nước, vừa xuất khẩu là hình thức nào dưới đây?

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây không thuộc cơ cấu ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Sành - sứ - thuỷ tinh

B. Thuốc lá

C. Dệt may

D. Da giầy

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Vốn ít, xây dựng nhanh

B. Quy trình sản xuất tương đối đơn giản

C. Hoàn vốn nhanh, thu lời dễ, nhiều khả năng xuất khẩu

D. Tận dụng được các phụ liệu của các ngành khác để tạo ra các sản phẩm có giá trị

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động mạnh mẽ nhất của yếu tố nào dưới đây?

A. Nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ

B. Nguồn nguyên liệu và sự tiến bộ về kĩ thuật

C. Nguồn lao động và thị trường tiêu thụ

D. Nguồn nguyên liệu và nguồn lao động

Hoàng Gia Bảo

Ý nào dưới đây không phải là vai trò của công nghiệp?

A. Củng cố an ninh quốc phòng

B. Nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội

C. Giải phóng sức lao động, tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng

D. Tạo ra đối tượng lao động và xây dựng cơ sở vật chất cho các ngành kinh tế

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động lớn nhất của yếu tố nào sau đây?

A. Nguồn nguyên liệu, vốn, khoa học kĩ thuật.

B. Vốn, lao động, chi phí vận chuyển

C. Nguồn nguyên liệu, lao động, thị trương tiêu thụ

D. Lao động, thị trường tiêu thụ, thời gian quay vòng vốn

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN