Hoàng Gia Bảo

 

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.


 

C. Không có khả năng xuất khẩu.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 4 2018 lúc 15:05

Giải thích : Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người

C. Không có khả năng xuất khẩu

D. Phục vụ cho nhu cầu của con người

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây có vai trò giải phóng sức lao động, tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng, nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Tất cả các ngành trên

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào sau đây không phải của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Vốn ít, xây dựng nhanh

B. Hàm lượng khoa học kỹ thuật cao

C. Quy trình sản xuất tương đối đơn giản

D. Hoàn vốn nhanh, thu lời dễ, nhiều khả năng xuất khẩu

Hoàng Gia Bảo

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp mà sản phẩm làm ra vừa phục vụ trong nước, vừa xuất khẩu là hình thức nào dưới đây?

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp