Hoàng Gia Bảo

 

A. Hoa Kì.     

B. A-rập Xê-út.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 2 2019 lúc 12:57

Giải thích : Dầu mỏ trên thế giới có nhiều nhất ơt khu vực Trung Đông và Ả-rập Xe-út là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? 

A. Hoa Kì

B. A – rập Xê – út

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn?

A. Hoa Kì

B. Ả rập Xêut

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Khai thác dầu mỏ là ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay ở Việt Nam. Vậy sản lượng khai thác năm 2004 là bao nhiêu?

A. Trên 15,6 triệu tấn

B. Trên 18,8 triệu tấn

C. Trên 20 triệu tấn

D. Trên 27 triệu tấn

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có sản lượng khai thác than trên 500 triệu tấn/năm?

A. Nam Phi, Đức.

B. Braxin, Ai Cập

C. Liên bang Nga, Ôxtrâylia

D. Trung Quốc, Hoa Kì

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây ở Châu Mỹ có sản lượng khai thác dưới 100 triệu tấn/năm?

A. Chilê

B. Mêhicô

C. Hoa Kì

D. Canada

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đồng bằng sông Hồng.


 

C. Đông Nam Bộ.


 

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang khai thác nhiều ở vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ