Kiều Đông Du

Loại đường nà sau đây không phải là đường 6 cacbon?

A. Glucozo

B. Fructozo

C. Galactozo

D. Đêôxiribozo

Đỗ Khánh Chi
31 tháng 5 2018 lúc 4:42

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Ý nào sau đây là đúng khi nói về quá trình phân giải 1 phân tử đường glucozo?

A. Sản phẩm cuối cùng là khí O2 và H2O

B. Tế bào vi khuẩn tích lũy được 36 ATP

C. Tế bào vi khuẩn tích lũy được 38 ATP, chiếm 40% năng lượng của phân tử glucozo

D. Sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O và 36 ATP

Kiều Đông Du

Hợp chất nào sau đây khi bị thủy phân chỉ cho một loại sản phẩm là glucozo

A. Lactozo 

B. Xenlulozo

C. Kitin

D. Saccarozo

Kiều Đông Du

Đường fructozo là

A. axit béo

B. đường đôi

C. đường đơn

D. đường đa

Kiều Đông Du

Người bị bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều loại thức ăn nào sau đây?

A. cơm, bánh mì

B. củ, quả chứa ít tinh bột hoặc đường

C. rau, xanh

D. miến dong

Kiều Đông Du

Nhận định nào sau đây không đúng về glucozo?

A. Glucozo dễ chuyển hóa để cung cấp năng lượng cho tế bào

B. Glucozo là sản phẩm đầu tiên của quá trình quang hợp ở thực vật

C. Glucozo là nguyên liệu phổ biến cung cấp năng lượng cho tế bào

D. Glucozo cung cấp năng lượng nhiều nhất so với các chất hữu cơ khá

Kiều Đông Du

Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn,đường đôi và đường đa?

A. Khối lượng của phân tử

B. Độ tan trong nước

C. Số loại đơn phân có trong phân tử

D. Số lượng đơn phân có trong phân tử

Kiều Đông Du

Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa?

A. khối lượng của phân tử

B. độ tan trong nước

C. số loại đơn phân có trong phân tử

D. số lượng đơn phân có trong phân tử