Pham Van Tien

Tính Qp, Qv ở 25oC của các phản ứng:

a) CH4(k) + 2O2(k) = CO2(k) + 2H2O(h)

b) C(grafit) + CO2(k) = 2CO(k)

Lê Văn Phú
20 tháng 4 2015 lúc 13:26

a) CH4(k) + 2O2(k) = CO2(k) + 2H2O(h)

Qp=\(\Delta\)H298=\(\Delta\)HCO2,k+2\(\Delta\)HH20,h-\(\Delta\)HCH4,k-2\(\Delta\)HO2,k=-94,052+2.(-57,798)-17,889-0=-191,759( Kcal/mol)

Qv=\(\Delta\)U=\(\Delta\)H-RT\(\Delta\)n; \(\Delta\)n=0, suy ra: Qv=Qp=-191,759( Kacal/mol)

 

b) C(grafit) + CO2(k) = 2CO(k)

Qp=\(\Delta\)H298=2\(\Delta\)HCO,k -\(\Delta\)HC,gr-\(\Delta\)HCO2,k=2.-26,416-0-(-94,052)=41,22( Kcal/mol)

Qv=\(\Delta\)U=\(\Delta\)H298- RT\(\Delta\)n =41,22- 1,987. 298. (1)=40,63 (Kcal/mol)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)