Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của

A. Sự phân hóa về điều kiện tự nhiên theo lãnh thổ.

B. Quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.

C. Khả năng thu hút vốn đầu tư theo lãnh thổ.

D. Sự phân bố dân cư theo lãnh thổ.

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 6 2017 lúc 2:13

 Giải thích :Mục II, SGK/102 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tiêu chí nào sau đây được dùng để thể hiện tình hình phân bố dân cư trên một lãnh thổ?

A. Tỉ suất sinh.

B. Tỉ suất tử.

C. Tỉ suất xuất cư. 

D. Mật độ dân số.

Hoàng Gia Bảo

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn như là

A. điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp

B. điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp

C. khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp

D. vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ lớn đến bé như sau

A. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp

C. Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp, điểm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

- Bản đồ được phân loại thành những nhóm chính nào?

-Theo mục đích sử dụng, theo nội dung, theo lãnh thổ, người ta chia bản đồ thành những loại nào?

Hoàng Gia Bảo

Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là

A. Đô thị.    

B. Sự phân bố dân cư.

C. Lãnh thổ.    

D. Cơ cấu dân số.

Hoàng Gia Bảo

Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn như sau

A. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp

C. Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của hai hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Trong phương pháp chấm điểm, số lượng của một hiện tượng tại một vùng lãnh thổ được tính theo cách nào sau đây?

A. P = Q

B. P = n

C. P = Q.n

D. P = Q/N


(P: Tổng số lượng hiện tượng,


Q: Trọng số của mỗi điểm chấn,


n: số lượng điểm).

Hoàng Gia Bảo

Trong phương pháp chấm điểm, số lượng của một hiện tượng tại một vùng lãnh thổ được tính theo cách nào nào sau đây

A. P=Q

B. P=n

C. P=Q.n

D. P=Q/n

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN