trần thị phương thảo

đặt một điện áp xoay chiều u=200 căn 2 cos(100pit) V vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i=2 căn 2 cos(100pit + pi/3) A. công suất tức thời của đoạn mạch có giá trị cực đại là

A.1200W                                  B.400W                                       C.600W                                      D.800W

Hà Đức Thọ
2 tháng 3 2015 lúc 9:58

Công suất tức thời của đoạn mạch:

\(p=u.i=200\sqrt{2}\cos\left(100\pi t\right).2\sqrt{2}\cos\left(100\pi t+\frac{\pi}{3}\right)\)

\(=400\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(200\pi t+\frac{\pi}{3}\right)\right)\)

Như vậy, công suất tức thời cực đại khi: \(\cos\left(200\pi t+\frac{\pi}{3}\right)=1\)

\(p_{max}=400\left(\cos\frac{\pi}{3}+1\right)=600W\)

Đáp án C.

Bình luận (0)
thạch thị thanh thùy
19 tháng 11 2015 lúc 21:12

ĐÁP ÁN CỦA BẠN LÀ C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Đặt một điện áp xoay chiều u = U 0 . cos   ω t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Gọi U  là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i ,   I 0 ,   I  lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên hệ nào sau đây không đúng?

A.  U U 0 - I I 0 = 0

B. u 2 U 0 2 - i 2 I 0 2 = 0

C.  u 2 U 0 2 + i 2 I 0 2 = 2

D.  U U 0 + I I 0 = 2

Hoàng Đức Long

Cho mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có biểu u = U √ 2     cos ( 100 πt + π / 3 )   ( V ) . Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng là

A. đường tròn

B. hình sin

C. elip

D. đoạn thẳng

Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều u = U 0 cos ω t  vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với Z L = 4 Z C . Tại một thời điểm t, điện áp tức thời trên cuộn dây có giá trị cực đại và bằng 200 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch bằng:

A. 100 V

B. 250 V

C. 200 V

D. 150 V

Hoàng Đức Long

Đặt một điện áp xoay chiều   u = 100 cos 100 πt V vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức  i = 2 cos 100 πt - π / 3 A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,71. 

B. 0,91.

C. 0,87. 

D. 0,50

Hoàng Đức Long

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 220 2   cos ( ωt - π / 2 ) V thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là i = 2 2   cos ( ωt - π / 4 ) A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch

A. 440 W

B .  220 2   W

C.  440 2   W

D. 220 W

Hoàng Đức Long

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 220 2   cos ( ωt - π / 2 ) V thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là  i = 2 2   cos ( ωt - π / 4 ) A . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch

A. 440 W

B. W 220 2

C. 440 2 W

D. 220 W

Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa tụ điện thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2cos (100πt) A. Tại thời điểm điện áp có giá trị 50 V và đang tăng thì cường độ dòng điện là

A. 1 A

B.  3 A

C. − 3 A

D. −1 A

Hoàng Đức Long

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở thuần R = 50Ω mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng  Z L = 50 3 Ω  thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức  i   =   I 2 cos ωt - π 2  (A). Nếu mắc nối tiếp thêm một tụ điện vào đoạn mạch nói trên rồi đặt hai đầu mạch vào điện áp xoay chiều đó thì biểu thức cường độ dòng điện là  i   = 4 2 cos ωt - π 6  (A). Biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch là

A.  u   = 200 2 cos ωt - π 3   ( V )

B.  u   = 220 2 cos ωt - π 6   ( V )

C.  u   = 200 2 cos ωt - π 6   ( V )

D.  u   = 220 2 cos ωt - π 3   ( V )

Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều u   =   220 2 cos 100 πt V  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện chay qua mạch là i   =   2 . cos 100 πt + 0 , 25 π V . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là cos

A. 400W

B. 220W

C.  110 2 W

D.  220 2 W

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN