trần thị phương thảo

một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y-âng. học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a= 1,2 +- 0,03 mm, khoảng cách từ hai khe đến màng D= 1,6 +- 0,05 m và độ rộng của 10 khoảng vân L=8,00+-0,16 mm. sai số tương đối của phép đo là

A.1,6%                               B.7,63%                                C.0,96%                                        D.5,83%

Hà Đức Thọ
2 tháng 3 2015 lúc 10:09

Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}\Rightarrow\lambda=\frac{ai}{D}\)

Sai số tương đối (tỉ đối) của phép đo: \(\frac{\Delta\lambda}{\overline{\lambda}}=\frac{\Delta a}{\overline{a}}+\frac{\Delta i}{\overline{i}}+\frac{\Delta D}{\overline{D}}=\frac{0,03}{1,2}+\frac{\frac{0,16}{10}}{\frac{8}{10}}+\frac{0,05}{1,6}=7,625\%\)

Đáp án B

Bình luận (0)
Đặng Văn Hiệp
12 tháng 1 2017 lúc 22:45

B.7,63%

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
20 tháng 8 2018 lúc 8:33

b

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a = 1,20 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,60 ± 0,05 (m) và độ rộng của 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,18 (mm). Sai số tương đối của phép đo là:

A. δ = 7,875%.

B. δ = 7,63%.

C. δ = 0,96%.

D. δ = 5,83%.

Hoàng Đức Long

Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Yâng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a = 1,20 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,60 ±0,05 (m) và độ rộng của 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16 (mm). Sai số tương đối của phép đo là

A. 0,96%

B. 7,63%

C. 5,83%

D. 1,60%

Hoàng Đức Long

Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Yâng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a = 1,20 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,60 ±0,05 (m) và độ rộng của 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16 (mm). Sai số tương đối của phép đo là

A. 5,83%

B. 7,63%

C. 0,96%

D. 1,60%

Hoàng Đức Long

D. 5,83 %

Hoàng Đức Long

Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Yâng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe là a = 1,20 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,60 ± 0,05 (m) và độ rộng của 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16 (mm). Sai số tương đối của phép đo là

A. 5,83 %

B. 0,96 %

C. 1,60 %

D. 7,63 %

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Yâng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe  a = 1 , 20 ± 0 , 03 mm   ; khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1 , 60 ± 0 , 05   m  và độ rộng của 10 khoảng vân  L = 8 , 00 ± 0 , 16   mm . Sai số tương đối của phép đo là

A. 1,60%

B.7,63%

C. 0,96%

D. 5,83%

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Một học sinh thực hiện phép đo khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a = 1 , 2 ± 0 , 03 (mm) ; khoảng cách từ hai khe đến màn  D = 1 , 6 ± 0 , 05  (m) . Và bước sóng dùng cho thí nghiệm là  λ = 0 , 68 ± 0 , 007  (µm) . Sai số tương đối của phép đo là

A. 1,28% 

B. 6,65%

C. 4,59%

D. 1,17%


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)