Hoàng Gia Bảo

Nhìn vào cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ta có thể biết được

 

A. Pháp là nước phát triển


 

B. Mê-hi-cô là nước phát triển.


 

C. Việt Nam là nước phát triển.


 

D. Cả ba nước đều là nước phát triển.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 4 2018 lúc 4:38

Giải thích: Căn cứ vào bảng số liệu, tỉ trọng khu vực I, II, III -> Pháp là nước rất phát triển (khu vực III chiếm tỉ trọng rất lớn, khu vực I rất nhỏ), Mê-hi-cô là nước công nghiệp hóa, Việt Nam là nước đang phát triển.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu nghành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

A. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất cao.

B. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng giảm nhanh.

C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.

D. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất thấp.

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp rất nhỏ, tỉ trọng nghành dịch vụ rất cao.

B. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp còn tương đối nhỏ.

C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.

D. Tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng cao nhất.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển, thời kì 2000 - 2005

Đơn vị: %

 

Để thể hiện cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển,

thời kì 2000 - 2005, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

A. Miền

B. Tròn

C. Đường

D. Cột ghép

Hoàng Gia Bảo

Vốn là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nước đang phát triển. Vậy vốn có vai trò gì?

A. Là yếu tố đầu vào cho sản xuất

B. Là kết quả đầu ra cho quá trình sản xuất

C. Là động lực phát triển một nước

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Ở các nước đang phát triển tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ khoảng?

A. Khoảng 20%

B. Khoảng 25%

C. Khoảng 30%

D. Khoảng 40%

Hoàng Gia Bảo

Tất cả các yếu tố ở bên trong của một đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước đó, được gọi là

A. Nguồn lực tự nhiên.

B. Nguồn lực kinh tế - xã hội.


 

C. Nguồn lực bên trong.

D. Nguồn lực bên ngoài.

Hoàng Gia Bảo

Vẽ biểu đồ theo bảng số liệu thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-cô và Việt Nam năm 2000 (trang 92 - SGK). Nhận xét.

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?

Hoàng Gia Bảo

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các nước đang phát triển còn chậm do nguyên nhân nào sau đây?

A. Vốn đầu tư nước ngoài lớn.                  

B. Tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh

C. Trình độ của lực lượng lao động ngày càng cao.

D. Hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000

Đơn vị: %

Để thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2000

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

A. Đường 

B. Tròn

C. Miền       

D. Cột ghép

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN