Mikeyll

Nhận xét nào sau đây không đúng với dân số thế giới? A: tỉ suất tử thu của các nước phát triển, đang phát triển đều có xu hướng giảm B: tỉ suất sinh thô của các nước phát triển được thấp hơn các nước đang phát triển C: tỉ suất tử khô của các nước phát triển thấp hơn các nước đang phát triển D: tỉ suất tử thu của các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết