Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào dưới đây đúng với cơ cấu nghành kinh tế ?

A. Ổn định về tỉ trọng giữa các nghành.

B. Thay đổi phù hợp với trình độ phát triển sản xuất.

C. Giống nhau giữa các nước, nhóm nước.

D. Không phản ánh được trình độ phát triển của các quốc gia.

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 12 2017 lúc 4:50

 Giải thích : Mục II, SGK/101 địa lí 10 cơ bản

Cho bảng số liệu

Xem lại ngành công nghiệp – xây dựng của thế giới (34% chứ không phải 334%)

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGHÀNH CỦA CÁC NHÓM NƯỚC QUA CÁC NĂM

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 17 đến 19

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu nghành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

A. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất cao.

B. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng giảm nhanh.

C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.

D. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất thấp.

Hoàng Gia Bảo

Tình hình phân bố các cơ sở công nghiệp, trình độ phát triển kinh tế của các vùng, quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ không quy định

A. tốc độ vận tải

B. các loại hình vận tải

C. mật độ mạng lưới giao thông vận tải

D. hướng và cường độ của các luồng vận chuyển

Hoàng Gia Bảo

Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu nền kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là

A. Cơ cấu nghành kinh tế.

B. Cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Cơ cấu lãnh thổ.

D. Cơ cấu lao động.

Hoàng Gia Bảo

Được xem là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới là ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Điện tử - tin học

B. Luyện kim

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển, thời kì 2000 - 2005

Đơn vị: %

 

Để thể hiện cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển,

thời kì 2000 - 2005, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

A. Miền

B. Tròn

C. Đường

D. Cột ghép

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp rất nhỏ, tỉ trọng nghành dịch vụ rất cao.

B. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp còn tương đối nhỏ.

C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.

D. Tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng cao nhất.

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ về tỉ suất sinh thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950 – 2005

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng

về tỉ suất sinh thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950-2005?

A. Tỉ suất sinh thô toàn thế giới có xu hướng giảm            

B. Tỉ suất sinh thô ở nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm nước phát triển   

C. Tỉ suất sinh thô ở nhóm nước phát triển giảm nhanh hơn so với nhóm nước đang phát triển

D. Giai đoạn 1950 - 1955, tỉ suất sinh thô ở các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển là 13%, đến giai đoạn 2004 - 2005 cao hơn 19%

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?

 

A. Công nghiêp cơ khí .


 

B. Công nghiệp năng lượng.


 

C. Công nghiệp điện tử - tin học .


 

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


 

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu nghành kinh tế của các nhóm nước và thế giới đang có sự chuyển dịch theo hướng

A. Giảm tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng.

B. Tăng tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng nhanh dịch vụ.

C. Giữ nguyên tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, thay đổi tỉ trọng nhanh công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

D. Giảm tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng nghành dịch vụ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN