Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế ?

 

A. Những người đang làm việc trong các nhà máy.


 

B. Những người nông dân đang làm việc trên ruộng đồng.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

D. Có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 3 2017 lúc 14:27

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế ?

 

A. Nội trợ.


 

B. Những người tàn tật.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

D. Những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm những nào sau đây?

A. Người có việc làm ổn định

B. Người có việc làm tạm thời

C. Người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế và xã hội?

Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

 

A. nguồn lao động.


 

B. Lao động đang hoạt động kinh tế .


 

C. Lao động có việc làm.


 

D. Những người có nhu cầu về việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân số hoạt động so với tổng số dân ngày càng tăng lên không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Trình độ lực lượng lao động ngày càng cao

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng

C. Số người trong độ tuổi lao động có xu hướng tăng lên 

D. Công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh tạo việc làm thường xuyên hơn

Hoàng Gia Bảo

Hãy tìm ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ, của ngành vận tải đã có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới.

Hoàng Gia Bảo

Dân số hoạt động kinh tế bao gồm

A. những người có việc làm ổn định, việc làm tạm thời, học sinh, sinh viên         

B. những người có việc làm ổn định, việc làm tạm thời, những người nội trợ       

C. những người có việc làm ổn định, việc làm tạm thời, những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm                             

D. học sinh, sinh viên, những người nội trợ, những người thuộc tình trạng khác không tham gia lao động

Hoàng Gia Bảo

Tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất không? Hãy cho ví dụ chứng minh.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN