Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của

A. Quá trình đô thị hóa.

B. Sự phân bố dân cư không hợp lí.

C. Mức sống giảm xuống.

D. Số dân nông thôn giảm đi.

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 4 2018 lúc 4:05

 Giải thích : Qua bảng số liệu, ta thấy dân số thành thị đang có xu hướng tăng lên mạnh mẽ (tăng thêm 40,4%) và tỉ trọng dân số nông thôn giảm xuống mạnh (giảm 40,4%). Dân số thành thị tăng là một trong những đặc điểm của quá trình đô thị hóa đang phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 - 2005 (Đơn vị: %)

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005 (Đơn vị: %)

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1900 – 2015 (Đơn vị: %)

Hoàng Gia Bảo

Em có nhận xét gì về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên thế giới trong thời kì 1900 - 2005.

Hoàng Gia Bảo

Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, hình thức quần cư nông thôn ngày nay có sự thay đổi nào sau đây?

A. Thay đổi về chức năng

B. Thay đổi về cấu trúc

C. Thay đổi về hướng phát triển

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 25 (trang 98 - SGK) hoặc bản đồ Phân bố dân cư và các đô thị lớn trên thế giới và bảng 22:

Tại sao lại có sự phân bố dân cư không đồng đều như vậy?

Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới ?

A. Đại bộ phận dân số sống ở châu Á.

B. Dân số châu Á lại có chiều hướng giảm.

C. Giai đoạn 1650 – 2015, dân số châu Á tăng được 6 triệu người.

D. Giai đoạn 1750 – 1850, dân số châu Á đã giảm.

Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây là đúng về tinh hình phân bố dân cư trên thế giới ?

A. Dân cư phân bố rất đều giữa các khu vực.

B. Khu vực Đông Á có mật độ dân số lớn nhất.

C. Phân bố dân cư không đều trong không gian.

D. Châu Phi có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Hoàng Gia Bảo

Gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí ở các nước đang phát triển dẫn đên hệ quả nào sau đây?

A. Giáo dục và đào tạo, y tế, an ninh được đảm bảo

B. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm giảm đáng kể

C. GDP theo đầu người cao, nền kinh tế phát triển nhanh

D. Tài nguyên thiên nhiên cạn kiêt, môi trường ô nhiễm