Quỳnh Như

Cho bảng số liệu:
   Dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2010-2021

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện so sánh dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2010-2021


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
con của clo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết