Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn ?

A. Các điểm dân cư nông thôn nằm phân tán theo không gian

B. Có chức năng san xuất phi nông nghiệp.

C. Quy mô dân số đông.

D. Mức độ tập trung dân số cao.

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 12 2019 lúc 6:08

 Giải thích : Mục II, SGK/95 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 - 2005 (Đơn vị: %)

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005 (Đơn vị: %)

Hoàng Gia Bảo

Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa hai loại quần cư thành thị và nông thôn ( về đặc điểm, về chức năng)

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1900 – 2015 (Đơn vị: %)

Hoàng Gia Bảo

Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, hình thức quần cư nông thôn ngày nay có sự thay đổi nào sau đây?

A. Thay đổi về chức năng

B. Thay đổi về cấu trúc

C. Thay đổi về hướng phát triển

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Em có nhận xét gì về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên thế giới trong thời kì 1900 - 2005.

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là đặc điểm của tổ chức ãnh thổ nông nghiệp nào sau đây?

A. Trang trại

B. Thể tổng hợp nông nghiệp

C. Vùng nông nghiệp

D. Nông trường quốc doanh

Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Tạo nguồn hàng xuất khẩu có giá trị

B. Thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp, dịch vụ

C. Tạo điều kiện khai thác có hiệu qủa tài nguyên thiên nhiên

D. Nhu cầu lương thực lớn, giải quyết phần lớn việc làm cho lao động

Hoàng Gia Bảo

Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa hai loại hình quần cư thành thị và quần cư nông thôn