Hoàng Gia Bảo

Mật độ dân số là

A. Số lao động trên một đơn vị diện tích.

B. Số dân cư trú, sinh sống trên một đơn vị diện tích.

C. Số dân trên tổng diện tích lanh thổ.

D. Số dân trên diện tích đất cư trú.

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 7 2019 lúc 9:58

 Giải thích :Mục I, SGK/93 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Năm 2006, dân số Việt Nam là 84.156.000 người, diện tích nước ta là 331.212 km2. Mật độ dân số nước ta thời điểm này là

A. 245 người/km2. 

B. 254 người/km2.  

C. 452 người/km2.

D. 524 người/km2.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Diện tích, dân số thế giới và các châu lục, thời kì 1995 – 2005

Để thể hiện sự thay đổi mật độ dân số giữa hai năm 1995 và 2005

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

A. Tròn.

B. Miền.

C. Cột.

D. Đường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 - 2005 (Đơn vị: %)

Để thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 - 2005

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

A. Tròn.

B. Miền.

C. Cột.

D. Đường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005 (Đơn vị: %)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về

tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005.

 

 

A. Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng.  

B. Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng giảm.   

C. Dân nông thôn luôn chiếm tỉ trọng cao hơn dân thành thị.

D. Năm 2005, dân nông thôn cao hơn dân thành thị gấp 2 lần.

Hiềnn Thảo

Câu 1: Động vật có quan hệ với thực vật về

A. nơi cư trú.

B. nguồn thức ăn.

C. nơi cư trú và nguồn thức ăn.

D. môi trường sinh sống

Câu 2: Sự gia tăng cơ học sẽ làm cho dân số thế giới

A. luôn luôn biến động

B. không thay đổi

C. có ý nghĩa lớn

D. có sự thay đổi về quy mô dân số

Câu 3: Cơ cấu lao động của các nước phát triển có

A. tỉ trọng lao động trong khu vực III rất cao

B. tỉ trọng lao động trong khu vực II rất thấp

C. tỉ trọng lao động trong khu vực I rất cao

D. tỉ trọng lao động trong khi vực III rất thấp

Câu 4 : Ảnh hưởng tích cực nào của đô thị hóa đến chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế 

A. Lao động ở khu vực công nghiệp có xu hướng tăng

B. Lao động ở vùng nông thôn có xu hướng giảm

C. Lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh

D. Lao động ở khu vực ngoài nhà nước có có xu hướng giảm

Câu 5: Đô thị hóa làm cho tỉ lệ sinh, tử của thành thị khác như thế nào so với nông thôn ?

A. Tỉ lệ sinh và tử thành thị tương đương nông thôn

B. Tỉ lệ sinh và tử của thành thị cao hơn nông thôn

C. Tỉ lệ sinh và tử của thành thị tăng cao hơn nông thôn

D. Tỉ lệ sinh và tử của thành thị thấp hơn nông thôn

Câu 6: Châu Á có diện tích 31,8 (triệu km2), dân số 4032 (triệu người) thì mật độ dân số sẽ là

A. 162,8 người/km2

B. 126,8 người/km2

C. 182,6 người/km2

D. 128,6 người/km2

Câu 7: Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất hàng hoá thì biểu hiện của xu hướng này là hình thành

A. các hợp tác xã

B. vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.

C. vùng sản xuất nông sản.

D. các nông trường quốc doanh

Câu 8: Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

A. cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

B. cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

C. tạo việc làm cho người lao động.

D. sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ

Hoàng Gia Bảo

Tiêu chí nào sau đây được dùng để thể hiện tình hình phân bố dân cư trên một lãnh thổ?

A. Tỉ suất sinh.

B. Tỉ suất tử.

C. Tỉ suất xuất cư. 

D. Mật độ dân số.

Hoàng Gia Bảo

Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là

A. Đô thị.    

B. Sự phân bố dân cư.

C. Lãnh thổ.    

D. Cơ cấu dân số.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu 24.1 (trang 93 - SGK), em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới.

Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số từ trên 200 người/km2 ?

A. In-đô-nê-xi-a    

B. Phía Đông Trung Quốc.

C. Hoa Kì.        

D. Liên Bang Nga.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ đường.

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)