Hoàng Gia Bảo

 

A. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất thô thấp hơn của thế giới và cao hơn nhiều so với nhóm nước phát triển.


 

C. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất sinh thô thấp hơn của thế giới và thấp hơn nhiều so với nhôm nước phát triển.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 1 2018 lúc 17:44

Giải thích: Qua biểu đồ, rút ra nhận xét:

- Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất sinh thô cao hơn của thế giới và nhóm nước phát triển (21%o so với 20%o và 11%o).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

về tỉ suất sinh thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950-2005?

A. Tỉ suất sinh thô toàn thế giới có xu hướng giảm            

B. Tỉ suất sinh thô ở nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm nước phát triển   

C. Tỉ suất sinh thô ở nhóm nước phát triển giảm nhanh hơn so với nhóm nước đang phát triển

D. Giai đoạn 1950 - 1955, tỉ suất sinh thô ở các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển là 13%, đến giai đoạn 2004 - 2005 cao hơn 19%

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về

và đang phát triển thời kì 1950 - 2005?

A. Tỉ suất tử thô toàn thế giới có xu hướng tăng

B. Tỉ suất tử thô ở các nước phát triển luôn cao hơn các nước đang phát triển

C. Ở các nước phát triển, tỉ suất tử thô có xu hướng giảm nhanh nhưng sau đó chững lại và có chiều hướng tăng lên                                

D. Ở các nước đang phát triển, tỉ suất tử thô có xu hướng tăng cao hơn các nước phát triển

Hoàng Gia Bảo

thời kì 1960 - 2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 – 2005. Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ số gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960-2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 22.1 (trang 83 - SGK), em hãy nhận xét tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới và ở các nước đang phát triển, các nước phát triển, thời kì 1950 - 2005.

Hoàng Gia Bảo

 

A. Trong năm 2015 , trung bình 1000 dân , có 7 trẻ em chết.


C. Trong năm 2015 , trung bình 1000 dân , có 7 trẻ em có nguy cơ tử vong .


 

D. Trong năm 2015 , trung bình 1000 dân , có 7 trẻ em sinh ra còn sống.


Đáp án: B

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 22.2 (trang 84 – SGK), em hãy nhận xét tình hình tỉ suất tử thô của toàn thế giới và ờ các nước đang phát triển, các nước phát triển, thời kì 1950 - 2005.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo