Hoàng Đức Long

Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1μF, ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là

A. 10mJ

B. 5mJ

C. 10kJ

D. 5kJ

Vũ Thành Nam
27 tháng 10 2017 lúc 8:11

ChọnB.

 Năng lượng ban đầu của tụ điện là W = 1 2 C U 2 = 5.10-3J = 5mJ. Khi dao động trong mạch tắt hẳn thì mạch không còn năng lượng. Năng lượng điện từ trong mạch đã bị mất mát hoàn toàn, tức là phần năng lượng bị mất mát là ΔW = 5mJ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

A. ΔW = 10 kJ.

C. ΔW = 5 kJ.

Hoàng Đức Long

Mạch dao động LC với tụ điện có điện dung C = 1μF, cuộn dây không thuần cảm. Banđầu tụ được tích điện đến hiệu điện thế U = 100V, sau đó nối tụ với cuộn dây cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Nhiệt lượng tỏa ra trong cuộn dây cho đến khi dao động tắt hẳn là

A. 10J

B. 5J

C. 5mJ

D. 10mJ

Hoàng Đức Long

Mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ tắt dần chậm. Sau 20 chu kì dao động thì độ giảm tương đối năng lượng điện từ là 19%. Độ giảm tương đối hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ tương ứng bằng

A. 4,6 %.

B. 10 %.

C. 4,36 %.

D. 7,36 %.

Hoàng Đức Long

Cho hai mạch dao động lí tưởng L 1 C 1   v à   L 2 C 2   v ớ i   C 1   =   C 2   =   0 , 1 μ F ,   L 1   =   L 2   =   1   μ H . Ban đầu tích điện cho tụ  C 1    đến hiệu điện thế 6V và tụ  C 2  đến hiệu điện thế 12V rồi cho mạch dao động. Thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch dao động bắt đầu dao động thì hiệu điện thế trên 2 tụ  C 1    và  C 2  chênh lệch nhau 3V?

A.  10 - 6 6 s

B.  10 - 6 3 s

C. 10 - 6 2 s

D. 10 - 6 12 s

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Cho hai mạch dao động lí tưởng L 1 C 1   v à   L 2 C 2   v ớ i   C 1   =   C 2  = 0,1μF, L 1   =   L 2   = 1 μH. Ban dầu tích điện cho tụ C 1 đến hiệu điện thế 6V và tụ C 2  đến hiệu điện thế 12V rồi cho mạch dao động. Thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch dao động bắt đầu dao động thì hiệu điện thế trên 2 tụ  C 1  và  C 2  chênh lệch nhau 3V?

A.  10 − 6 6 s  

B.  10 − 6 3 s

C.  10 − 6 2 s

D.  10 − 6 12 s

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC lí tưởng có tụ điện được tích điện đến điện áp cực đại U0, sau đó cho phóng điện qua cuộn dây. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi tụ bắt đầu phóng điện đến khi điện áp tức thời giữa hai bản tụ bằng điện áp hiệu dụng là 0,5μs. Tần số dao động riêng của mạch này là.

A. 500 kHz.

B. 125 kHz.

C. 750 kHz.

D. 250 kHz.