Hoàng Gia Bảo

Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là?

A. có cơ sở hạ tầng tốt

B. có lực lượng lao động có trình độ cao

C. có nhiều ngành công nghiệp truyền thống

D. có cửa ngõ thông ra biển

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 7 2019 lúc 4:20

Giải thích: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vẫn phát triển nhiều ngành công nghiệp truyền thống như khai khoáng, vật liệu xây dựng,… còn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chú trọng phát triển các ngành trọng điểm, công nghệ cao,…

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là?

A. có nhiều ngành công nghiệp hiện đại, hàm lượng kĩ thuật cao

B. có lực lượng lao động trình độ cao

C. có cơ sở hạ tầng tốt

D. có cửa ngõ thông ra biển

Hoàng Gia Bảo

Phát biểu nào sau đây đúng về các vấn đề cần tập trung giải quyết để vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị thế xứng đáng hơn trong nền kinh tế của cả nước?

1) Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, phát triển nhanh ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.

2) Phát triển các khu công nghiệp tập trung.

3) Chú trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là du lịch.

4) Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Phát biểu nào sau đây đúng về các vấn đề cần tập trung giải quyết để vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị thế xứng đáng hơn trong nền kinh tế của cả nước?

1) Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, phát triển nhanh ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.

2) Phát triển các khu công nghiệp tập trung.

3) Chủ trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là du lịch.

4) Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, so sánh và giài thích sự khác nhau giữa các trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

1) Nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước.

2) Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nền văn minh lúa nước.

3) Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật tương đối phát triển.

4) Vị trí địa lí của vùng thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc tế

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

1) Nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước.

2) Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nền văn minh lúa nước.

3) Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật tương đối phát triển.

4) Vị trí địa lí của vùng thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc tế

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

So với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có

A. tỉ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu GDP cao hơn

B. kim ngạch xuất khẩu so với cả nước cao hơn

C. tốc độ tăng trưởng trung bình năm giai đoạn 2001 - 2005 thấp hơn

D. mức đóng góp cho GDP cả nước lớn hơn

Hoàng Gia Bảo

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thế mạnh nổi bật hơn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

A. lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta.

B. các ngành công nghiệp phát triển rất sớm và nhiều ngành có ý nghĩa toàn quốc.

C. khai thác tông hợp tài nguyên biên, khoáng sản, rừng.

D. tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình độ phát triển kinh tế cao nhất cả nước

Hoàng Gia Bảo

Giải pháp để ngành công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị trí xứng đáng hơn trong nền kinh tế của cả nước?

A. Cùng với các ngành công nghiệp cơ bản, phát triển các ngành có kĩ thuật cao.

B. Phát triển ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.

C. Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm có thế mạnh về tài nguyên.

D. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến và khai thác than nâu

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN