Hoàng Gia Bảo

Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ?

A. Cà phê      

B. Cao su

C. Hồ tiêu      

D. Chè

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 1 2018 lúc 10:48

Giải thích: Mục 2, SGK/177 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ:

A. Cà phê

B. Cao su.

C. Hồ tiêu.

D. Chè.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Nêu sự phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa, điều.

b) Giải thích sự phân bố của cây cà phê, chè, cao su, điều.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với sản phẩm chuyên môn hoá sản xuất của Đông Nam Bộ?

1) Các cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê, điều).

2) Cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương).

3) Nuôi trồng thuỷ sản.

4) Bò sữa, gia cầm.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ sau:


TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN TÍCH MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM

CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2003 - 2012

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng diện tích một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, giai đoạn 2003 - 2012?

1) Diện tích các loại cây công nghiệp lâu năm đều tăng.

2) Diện tích cao su tăng nhanh nhất, đặc biệt từ năm 2005 trở đi.

3) Diện tích cà phê và hồ tiêu tăng chậm.

4) Diện tích chè tăng trưởng không ổn định.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Chỉ ra sự khác biệt về thế mạnh tự nhiên đế phát triển công nghiệp năng lượng giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với vùng Đông Nam Bộ

b) K tên 3 ngành công nghiệp trng điểm và những sản phẩm tiêu biểu của các ngành đó ở Đông Nam Bộ. Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có nhiều ngành công nghiệp trọng đim phát triển mạnh nht nước ta?

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Bảng 38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005

(Đơn vị: nghìn ha)

Loại cây Cả nước Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Cây CN lâu năm 1633,6 91,0 634,3
Cà phê 497,4 3,3 445,4
Chè 122,5 80,0 27,0
Cao su 482,7 - 109,4
Các cây khác 531,0 7,7 52,5

a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

b, Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về những sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây trồng công nghiệp lâu năm giữa hai vùng này

Hoàng Gia Bảo

Cây công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trong các cây công nghiệp ngắn ngày của vùng Đông Nam Bộ là:

A. thuốc lá và lạc.

B. mía và đậu tương.

C. cao su và hồ tiêu.

D. cao su và điều.

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố quan trọng nhất để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta là?

A. Tiền năng đát badan và đất xám phù sa cổ tập trung thành vùng

B. Khí hậu có sự phân mùa

C. Khí hậu cận xích đạo

D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về công nghiệp của Đông Nam Bộ?

1) Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của cả nước.

2) Các ngành công nghệ cao (luyện kim, điện tử, chế tạo máy...) chiếm vị trí nổi bật.

3) Việc phát triển công nghiệp của vùng đặt ra nhu cầu rất lớn về năng lượng.

4) Nguồn điện và mạng lưới điện được phát triển mạnh

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN