Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 1 2018 lúc 10:48

Giải thích: Mục 2, SGK/177 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ:

A. Cà phê

B. Cao su.

C. Hồ tiêu.

D. Chè.

Hoàng Gia Bảo

a) Nêu sự phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa, điều.

b) Giải thích sự phân bố của cây cà phê, chè, cao su, điều.

Hoàng Gia Bảo

1) Các cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê, điều).

3) Nuôi trồng thuỷ sản.

Hoàng Gia Bảo


CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2003 - 2012

1) Diện tích các loại cây công nghiệp lâu năm đều tăng.

3) Diện tích cà phê và hồ tiêu tăng chậm.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Bảng 38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005

(Đơn vị: nghìn ha)

Loại cây Cả nước Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Cây CN lâu năm 1633,6 91,0 634,3
Cà phê 497,4 3,3 445,4
Chè 122,5 80,0 27,0
Cao su 482,7 - 109,4
Các cây khác 531,0 7,7 52,5

a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

b, Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về những sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây trồng công nghiệp lâu năm giữa hai vùng này

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Chỉ ra sự khác biệt về thế mạnh tự nhiên đế phát triển công nghiệp năng lượng giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với vùng Đông Nam Bộ

b) K tên 3 ngành công nghiệp trng điểm và những sản phẩm tiêu biểu của các ngành đó ở Đông Nam Bộ. Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có nhiều ngành công nghiệp trọng đim phát triển mạnh nht nước ta?

Hoàng Gia Bảo

Cây công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trong các cây công nghiệp ngắn ngày của vùng Đông Nam Bộ là:

A. thuốc lá và lạc.

C. cao su và hồ tiêu.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

1) Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của cả nước.

3) Việc phát triển công nghiệp của vùng đặt ra nhu cầu rất lớn về năng lượng.

4) Nguồn điện và mạng lưới điện được phát triển mạnh

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4