Pham Trong Bach

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 - 3 x + 1 trên đoạn [0;2] là:

A.  m i n   y [ 0 ; 2 ] = -3

B. m i n   y [ 0 ; 2 ]  = -2

C. m i n   y [ 0 ; 2 ]  = 1

D. m i n   y [ 0 ; 2 ]  = -1

Cao Minh Tâm
13 tháng 6 2019 lúc 9:05

Chọn D

Ta có: 

Suy ra  m i n   y [ 0 ; 2 ] = -1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hàm số   y = x 4 - 4 x 3 + 4 x 2 + a . Gọi M; m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0; 2] . Có bao nhiêu số nguyên a thuộc đoạn [ -3; 3] sao cho M≤ 2m?

A.  4

B. 5

C. 6

D. 3

Pham Trong Bach

Cho hàm số y= x3- 3x+ 1 . Tìm tìm tập hợp tất cả giá trị m> 0 , để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên D= [m+ 1; m+ 2] luôn bé hơn 3 là:

A. (0; 1)

B. ( 1 2 ; 1)

C. (2; 3)

D. (0; 2)

Pham Trong Bach

Xác định giá trị của tham số m để hàm số sau không có cực trị

y = m x 3 /3 + m x 2  + 2(m - 1)x - 2.

A. m ≤ 0 hoặc m ≥ 2              B. m ≥ 0

C. m ≤ 0 ≤ 2              D. m ∈ [0; + ∞ ]

Pham Trong Bach

Xác định giá trị của tham số m để hàm số sau không có cực trị

y = m x 3 /3 + m x 2  + 2(m - 1)x - 2.

A. m  ≤  0 hoặc m ≥ 2              B. m  ≥  0

C. m  ≤  0  ≤  2              D. m ∈ [0; + ∞ ]

Pham Trong Bach

Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = x 4 - 2 x 3 + 3 trên đoạn [0; 2]. Tính giá trị của biểu thức M + 2m.

A.  .

B.  .

C.  .

D.  .

Pham Trong Bach

Cho hàm số f(x) liên tục trên (0;+ ∞ ) thỏa mãn 3x.f(x) - x 2 f ' ( x )   =   2 f 2 ( x ) , với f(x) ≠ 0, ∀ x ∈  (0;+ ∞ ) và f(1) = 1 3 . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nht và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên đoạn [1;2]. Tính M + m.

A.  9 10

B. 21 10

C. 7 3

D. 5 3

Pham Trong Bach

Cho hàm số y = ( m - 1 ) x 3 - 3 ( m + 2 ) x 2 - 6 ( m + 2 ) x + 1 . Tập giá trị của m để y ' ≥ 0 ∀ x ∈ ℝ  là

A. [3;+ ∞ )

B. ∅

C. [ 4 2 ;+)

D. [1;+)

Pham Trong Bach

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = - x + 1 2 x + 3 trên đoạn [0; 2]

A.  .

B.  .

C.  2.

D.  0.

Pham Trong Bach

Tìm tất cả các giá trị thực của tham  số m  để hàm số y = x 2   + m x   + 1 x + m  liên tục và đạt giá trị nhỏ nhất trên [0;2] tại một điểm 0< x0< 2.

A. 0< m< 1

B. m< 0

C.m> 1

D. -1< m< 0

Pham Trong Bach

Giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = x 3   -   7 x 2   +   11 x   - 2  trên đoạn [0;2] là:

A. m = -2

B. m = 0

C. m = -3

D. m = 11

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN