Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 giờ trước (22:55)

Hàm số đồng biến: y=x+10

Hàm số nghịch biến: y=-x+6

Bình luận (0)
Lê Hồng Đức
19 giờ trước (23:03)

 Nêu các bước vẽ đồ thị hàm số y = ax (a khác 0) (đã học ở lớp 7)

 

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 giờ trước (22:50)

\(y=x^2;y=x\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 giờ trước (20:40)

2: 

a: Xét ΔAHB vuông tại H có HD là đường cao ứng với cạnh huyền AB

nên \(AD\cdot AB=AH^2\left(1\right)\)

Xét ΔAHC vuông tại H có HE là đường cao ứng với cạnh huyền AC

nên \(AE\cdot AC=AH^2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra \(AD\cdot AB=AE\cdot AC\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 giờ trước (23:56)

a: Xét ΔAHB vuông tại H có HM là đường cao ứng với cạnh huyền AB

nên \(AM\cdot AB=AH^2\left(1\right)\)

Xét ΔAHC vuông tại H có HN là đường cao ứng với cạnh huyền AC

nên \(AN\cdot AC=AH^2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra \(AM\cdot AB=AN\cdot AC\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
Hôm qua lúc 10:37

\(\cos\widehat{C}=\cos30^0=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow BC=\dfrac{10\cdot2}{\sqrt{3}}=\dfrac{20\sqrt{3}}{3}\left(cm\right)\)

Áp dụng PTG: \(AB=\sqrt{BC^2-AC^2}=\dfrac{10\sqrt{3}}{3}\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
Hôm qua lúc 8:30

5.

a, Áp dụng PTG: \(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=5\left(cm\right)\)

Áp dụng HTL: \(AB^2=BH\cdot BC\Rightarrow BH=\dfrac{AB^2}{BC}=1,8\left(cm\right)\)

b, \(\sin\widehat{B}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{4}{5}\approx\sin53^0\Leftrightarrow\widehat{B}\approx53^0\)

Vì tg ABC vuông tại A nên \(\widehat{C}=90^0-\widehat{B}=37^0\)

c, Áp dụng HTL: \(AH\cdot BC=AB\cdot AC\Rightarrow AH=\dfrac{AB\cdot AC}{BC}\)

\(\Rightarrow AH\cdot AC=\dfrac{AB\cdot AC^2}{BC}=\dfrac{AB\cdot CH\cdot BC}{BC}=AB\cdot CH\)

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Minh
Hôm qua lúc 8:15

\(a,NP=\sqrt{MN^2+MP^2}=15\left(cm\right)\left(pytago\right)\)

Áp dụng HTL:

\(\left\{{}\begin{matrix}MN^2=NH\cdot NP\\MP^2=PH\cdot NP\\MH^2=NH\cdot PH\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}NH=\dfrac{MN^2}{NP}=5,4\left(cm\right)\\PH=\dfrac{MP^2}{NP}=9,6\left(cm\right)\\MH=\sqrt{5,4\cdot9,6}=7,2\left(cm\right)\end{matrix}\right.\)

\(b,\sin\widehat{N}=\cos\widehat{P}=\dfrac{MP}{PN}=\dfrac{12}{15}=\dfrac{4}{5};\cos\widehat{N}=\sin\widehat{P}=\dfrac{MN}{PN}=\dfrac{9}{15}=\dfrac{3}{5}\\ \tan\widehat{N}=\cot\widehat{P}=\dfrac{MP}{MN}=\dfrac{4}{3};\cot\widehat{N}=\tan\widehat{P}=\dfrac{1}{\tan\widehat{N}}=\dfrac{3}{4}\)

Bình luận (0)

b: Ta có: ΔABC vuông tại A

mà AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC

nên AM=BM

Xét ΔMAB có MA=MB

nên ΔMAB cân tại M

Bình luận (0)

a: Xét ΔAHB vuông tại H có HD là đường cao ứng với cạnh huyền AB

nên \(AD\cdot AB=AH^2\left(1\right)\)

Xét ΔAHC vuông tại H có HE là đường cao ứng với cạnh huyền AC

nên \(AE\cdot AC=AH^2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra \(AD\cdot AB=AE\cdot AC\)

Bình luận (0)

a: Xét ΔAHB vuông tại H có HD là đường cao ứng với cạnh huyền AB

nên \(AD\cdot AB=AH^2\left(1\right)\)

Xét ΔAHC vuông tại H có HE là đường cao ứng với cạnh huyền AC

nên \(AE\cdot AC=HA^2\left(2\right)\)

từ (1) và (2) suy ra \(AD\cdot AB=AE\cdot AC\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN