Chủ đề 6: Liên kết hóa học

Thanh Trâm
Xem chi tiết
Ngố ngây ngô
10 tháng 1 2021 lúc 21:52

undefined

Bình luận (0)
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Phong Y
14 tháng 2 2021 lúc 13:26

ME=28.2=56(\(\dfrac{g}{mol}\))

➩ m= 56.0,013=0,728 ( gam)

Bình luận (2)
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lộc
14 tháng 2 2021 lúc 17:56

a, nCO2 = 0,06 ( mol )

=> nCO = 0,06 ( mol )

ADĐLBTKL : \(m_{CO}+m_{Fe2O3}=m_{hh}+m_{CO_2}\)

=> \(m=m_{Fe2O3}=5,44+0,06.44-0,06.28=6,4\left(g\right)\)

b, nCO2 lấy = 0,012 ( mol )

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

.0,002........0,002........0,002...............

=> nCO2 còn lại = 0,012 - 0,002 = 0,01 ( mol )

\(Ca\left(OH\right)_2+2CO_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

......0,005.......0,01........0,005.......

\(Ca\left(HCO_3\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O+CO_2\) ( * )

...0,005..............0,005................

=> Tổng nCa(OH)2 = 0,002 + 0,005 = 0,007 ( mol )

=> CMCa(OH)2 = 0,014M .

=> m1 = mCaCO3 (*) = 0,5 ( g )

Vậy ...

Bình luận (2)
Nguyên Khang
Xem chi tiết

Gọi n có hóa trị là n -> oxit của R là R2On.

Vì R tác dụng được với H2O nên n=1 hoặc 2.

Phản ứng:

\(2R+2nH_2O\) → 2\(R\)(\(OH\))\(_n\)+\(nH_2\)

\(R_2O_n+_{ }nH_2O\)\(2R\left(OH\right)_n\)

Ta có:

\(^nH2=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

\(^nR=\dfrac{2nH2}{n}=\dfrac{0,1}{n}\)

Chất tan là R(OH)n

\(^nR\left(OH\right)n0,25.0,5=0,125\left(mol\right)=^nR+^{2n}R2On=\dfrac{0,125-\dfrac{0,1}{n}}{2}=0,0625-\dfrac{0,05}{n}\)

\(\dfrac{0,1}{n}.R+\left(0,0625-\dfrac{0,05}{n}\right).\left(2R+16n\right)=18,325\)

Thay \(n\) bằng 1 và 2 thì thỏa mãn \(n\)= 2 thì \(R\) = 137 thỏa mãn \(R\) là \(Ba\).

Bình luận (0)
Nguyên Khang
Xem chi tiết
★゚°☆ Trung_Phan☆° ゚★
16 tháng 2 2021 lúc 9:22

gọi số mol sắt là x

gọi số mol oxi là y

56x + 16y = 8 (g)..................................(1)

nH = nCl = nHCl = nO .2 = 2y (mol)

mmuối = mFe + mCl = 56x + 35,5.2y = 56x + 71y = 16,25(g).......(2)

từ (1) và (2)=> x=0,1.................................. y=0,15

=> n HCl = 2.0,15 = 0,3 (mol)

=> CM = 0,3/0,5 = 0,6M => a=0,6

Bình luận (1)
Minh Nhân
16 tháng 2 2021 lúc 9:22

\(n_{HCl}=0.5a\left(mol\right)\)

\(BảotoànH:\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{1}{2}\cdot n_{HCl}=\dfrac{1}{2}\cdot0.5a=0.25a\left(mol\right)\)

\(BTKL:\)

\(m_{oxit}+m_{HCl}=m_{Muối}+m_{H_2O}\)

\(\Leftrightarrow8+0.5a\cdot36.5=16.25+0.25a\cdot18\)

\(\Rightarrow a=0.6\)

 

Chúc em học tốt !!!

Bình luận (0)
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Minh Nhân
16 tháng 2 2021 lúc 10:50

\(n_{Na}=\dfrac{2.3}{23}=0.1\left(mol\right)\)

\(Na+H_2O\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(0.1.....................0.1...........0.05\)

\(V_{H_2}=0.05\cdot22.4=1.12\left(l\right)\)

\(n_{CuSO_4}=\dfrac{160\cdot10}{100\cdot160}=0.1\left(mol\right)\)

Em xem lại đề vì kết tủa chỉ có duy nhất là : CuSO4 nhé.

\(CuSO_4+2NaOH\rightarrow Cu\left(OH\right)_2+Na_2SO_4\)

\(0.05..............0.1..............0.05\)

\(m_{Cu\left(OH\right)_2}=0.05\cdot98=4.9\left(g\right)\)

Bình luận (2)
Nguyên Khang
Xem chi tiết
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
16 tháng 2 2021 lúc 21:35

Không viết phương trình nhá !!

a) Gọi a và b lần lượt là số mol của Mg và Al

\(\Rightarrow24a+27b=1,035\)  (1)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{1,176}{22,4}=0,0525\left(mol\right)\)

Bảo toàn electron: \(2a+3b=2\cdot0,0525\)  (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,015\\b=0,025\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{0,015\cdot24}{1,035}\cdot100\%\approx34,78\%\\\%m_{Al}=65,22\%\end{matrix}\right.\)

b) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\Sigma n_{H_2SO_4}=\dfrac{100\cdot9,8\%}{98}=0,1\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4\left(p/ứ\right)}=n_{H_2}=0,0525\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,0475\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,0475\cdot98=4,655\left(g\right)\)

c) Bảo toàn nguyên tố: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{Al}=0,0125\left(mol\right)\\n_{MgO}=n_{Mg}=0,015\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{oxit}=0,0125\cdot102+0,015\cdot40=1,875\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Phương Linh
16 tháng 2 2021 lúc 20:57

a) Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=a\left(mol\right)\\n_{Al}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(m_A=1,035\left(g\right)\rightarrow24a+27b=1,035\) (1)

\(Mg+2H_2SO_4đ\rightarrow MgSO_4+SO_2+2H_2O\)

a ------------ 2a ----------------------- a (mol) 

\(2Al+6H_2SO_4đ\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

b ------------ 3b -------------------------- 1,5b (mol)

\(n_{SO_2}=\dfrac{1,176}{22,4}=0,0525\left(mol\right)\rightarrow a+1,5b=0,0525\) (2) 

Giải hệ (1)(2) \(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,015\\b=0,025\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Mg}=0,015.24=0,36\left(g\right)\\m_{Al}=0,025.27=0,675\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=34,78\%\\\%m_{Al}=65,22\%\end{matrix}\right.\)

 

b) \(\Sigma_{n_{H_2SO_4}}=2a+3b=0,105\left(mol\right)\)

\(\rightarrow m_{H_2SO_4}=0,105.98=10,29\left(g\right)\)

 

c. \(\left\{{}\begin{matrix}n_{MgO}=n_{Mg}=0,015\left(mol\right)\\n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}.n_{Al}=0,0125\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow m_{oxit}=0,015.40+0,0125.102=1,875\left(g\right)\)

Bình luận (4)
nguyễn văn dũng
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Hận Hâh
Xem chi tiết