Chủ đề 6: Liên kết hóa học

Nguyên Khang

cho 2,3 gam kim loại Na vào 160 gam dung dịch CuSO4 10% thu được V lít khí A (đktc), m gam kết tủa B và n gam kết tủa C. Xác định giá trị của V,m,n

 

Minh Nhân
16 tháng 2 2021 lúc 10:50

\(n_{Na}=\dfrac{2.3}{23}=0.1\left(mol\right)\)

\(Na+H_2O\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(0.1.....................0.1...........0.05\)

\(V_{H_2}=0.05\cdot22.4=1.12\left(l\right)\)

\(n_{CuSO_4}=\dfrac{160\cdot10}{100\cdot160}=0.1\left(mol\right)\)

Em xem lại đề vì kết tủa chỉ có duy nhất là : CuSO4 nhé.

\(CuSO_4+2NaOH\rightarrow Cu\left(OH\right)_2+Na_2SO_4\)

\(0.05..............0.1..............0.05\)

\(m_{Cu\left(OH\right)_2}=0.05\cdot98=4.9\left(g\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Ngan Ngan
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Sơn Thanh
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết