Chủ đề 6: Liên kết hóa học

Nguyên Khang

Hòa tan hoàn 1,035 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại Mg và Al vào 100 gam dung dịch H2SO4 9,8% thu được 1,176 lít khí (đktc) và dung dịch X.

a) Xác định thành phần trăm về khối lượng các kim loại có trong hỗn hợp A 

b) Xác định khối lượng H2SO4 có trong dung dịch X

c) Đốt cháy hoàn toàn 1,035 gam hỗn hợp A trong oxi dư. Xác định khối lượng oxit thu được sau phản ứng

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
16 tháng 2 2021 lúc 21:35

Không viết phương trình nhá !!

a) Gọi a và b lần lượt là số mol của Mg và Al

\(\Rightarrow24a+27b=1,035\)  (1)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{1,176}{22,4}=0,0525\left(mol\right)\)

Bảo toàn electron: \(2a+3b=2\cdot0,0525\)  (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,015\\b=0,025\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{0,015\cdot24}{1,035}\cdot100\%\approx34,78\%\\\%m_{Al}=65,22\%\end{matrix}\right.\)

b) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\Sigma n_{H_2SO_4}=\dfrac{100\cdot9,8\%}{98}=0,1\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4\left(p/ứ\right)}=n_{H_2}=0,0525\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,0475\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,0475\cdot98=4,655\left(g\right)\)

c) Bảo toàn nguyên tố: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{Al}=0,0125\left(mol\right)\\n_{MgO}=n_{Mg}=0,015\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{oxit}=0,0125\cdot102+0,015\cdot40=1,875\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Phương Linh
16 tháng 2 2021 lúc 20:57

a) Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=a\left(mol\right)\\n_{Al}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(m_A=1,035\left(g\right)\rightarrow24a+27b=1,035\) (1)

\(Mg+2H_2SO_4đ\rightarrow MgSO_4+SO_2+2H_2O\)

a ------------ 2a ----------------------- a (mol) 

\(2Al+6H_2SO_4đ\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

b ------------ 3b -------------------------- 1,5b (mol)

\(n_{SO_2}=\dfrac{1,176}{22,4}=0,0525\left(mol\right)\rightarrow a+1,5b=0,0525\) (2) 

Giải hệ (1)(2) \(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,015\\b=0,025\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Mg}=0,015.24=0,36\left(g\right)\\m_{Al}=0,025.27=0,675\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=34,78\%\\\%m_{Al}=65,22\%\end{matrix}\right.\)

 

b) \(\Sigma_{n_{H_2SO_4}}=2a+3b=0,105\left(mol\right)\)

\(\rightarrow m_{H_2SO_4}=0,105.98=10,29\left(g\right)\)

 

c. \(\left\{{}\begin{matrix}n_{MgO}=n_{Mg}=0,015\left(mol\right)\\n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}.n_{Al}=0,0125\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow m_{oxit}=0,015.40+0,0125.102=1,875\left(g\right)\)

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Nguyên Khang
Xem chi tiết
Ngan Ngan
Xem chi tiết
Lolo wibu
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Nguyễn ngọc ánh
Xem chi tiết
Quang Luu
Xem chi tiết
Nguyên Khang
Xem chi tiết