My Tien Tran Thi

xếp 72 hình lập phương nhỏ cạnh 2cm thành hình hộp chữ nhật có cd 12cm,cr 6 cm.Tính chiều cao.

Mai 9h đi học r ạ

Kiều Vũ Linh
25 tháng 5 lúc 9:36

Thể tích hình lập phương nhỏ:

\(2\times2\times2=8\left(cm^3\right)\)

Thể tích hình hộp chữ nhật:

\(72\times8=576\left(cm^3\right)\)

Chiều cao hình hộp chữ nhật:

\(576:\left(12\times6\right)=8\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Mai Trung Hải Phong
25 tháng 5 lúc 8:44

\(72\) hình lập phương nhỏ này xếp thành \(1\) hình hộp chữ nhật nên số hình lập phương nhỏ này bằng thể tích hình hộp chữ nhật

Từ đó suy ra:Thể tích hình hộp chữ nhật là:\(72cm^3\)

Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

                    \(72:6:12=1\left(cm\right)\)

                             Đáp số:\(1cm\)
               

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Nhật Minh
Xem chi tiết
Đặng Phan Hương Giang
Xem chi tiết
nguyen vy le na
Xem chi tiết
Trần Xuân Bách
Xem chi tiết
Nguyên Trần
Xem chi tiết
Pham Thi Lam
Xem chi tiết
Trần Thanh Bình
Xem chi tiết
Hà Gia Huệ
Xem chi tiết
Namikaze Minato
Xem chi tiết