sun!?

Xác định số dư của phép chia số A cho 2, biết A =n2 + n + 3 ( n ∈ N )

\(n^2+n=n\left(n+1\right)\)

Vì n;n+1 là hai số tự nhiên liên tiếp

nên \(n\left(n+1\right)⋮2\)

mà \(3⋮̸2\)

nên \(A=n\left(n+1\right)+3⋮̸2\)

=>A chia 2 dư 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Vũ Anh Thái
Xem chi tiết
Bùi Minh Quang
Xem chi tiết
Nghị Hoàng
Xem chi tiết
Nghiêm Thế Trọng
Xem chi tiết
Phạm Nhật Minh
Xem chi tiết
Trịnh Công mạnh Đồng
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
0o0_ Nguyễn Xuân Sáng _0...
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
Xem chi tiết