Ẩn danh

xác định đa thức p(x) có bậc 2 với hệ số cao nhất bằng 1 và nhận hai số 0; -3 làm nghiệm

P(x) có bậc 2 và hệ số cao nhất bằng 1 nên \(P\left(x\right)=x^2+bx+c\)

P(0)=0

=>\(0^2+b\cdot0+c=0\)

=>c=0

=>\(P\left(x\right)=x^2+bx\)

P(-3)=0

=>\(\left(-3\right)^2+b\cdot\left(-3\right)=0\)

=>-3b+9=0

=>b=3

Vậy: \(P\left(x\right)=x^2+3x\)

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 12:53

Do P(x) có 2 nghiệm 0;-3 nên P(x) có dạng \(P\left(x\right)=a.x\left(x+3\right)\)

Do P(x) có hệ số cao nhất bằng 1 \(\Rightarrow a=1\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=x\left(x+3\right)\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=x^2+3x\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
linh linh li
Xem chi tiết
Nguyễn Trúc Quỳnh
Xem chi tiết
subjects
Xem chi tiết
Anh Đỗ
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Lê Hạnh Nguyên
Xem chi tiết
Thanh Hằng Trần
Xem chi tiết
Huyền
Xem chi tiết
Bảo Châu Trần
Xem chi tiết
Hâm mộ CF HIẾU
Xem chi tiết