Anh PVP

Viết lại câu điều kiện dưới dạng đảo ngữ.

1. If you need some more money, take an extra 200.

___________________________________________

2. If i were your father, i would insist you practice harder.

________________________________________________

3. If my girlfriend calls, please let me know right away.

 

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 18:49

1. Should you need some more money, take an extra 200.
2. Were I your father, I would insist you practice harder.
3. Should my girlfriend call, please let me know right away.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
11 tháng 11 lúc 0:48

1 Should you need some more money, take an extra 200

2 Were I your father, I would insist you practice harder

3 Should my girlfriend call, please let me know right away

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ume ntt
Xem chi tiết
Hiền Trâm
Xem chi tiết
Quỳnhh Hương
Xem chi tiết
trâm bảo
Xem chi tiết
Đoàn Duy Nhân
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Lâm
Xem chi tiết
Nguyễn Thúy Hiền
Xem chi tiết
nguyen minh huyen
Xem chi tiết
Nguyen Thuy Dung
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)