Phương Nguyễn

Viết cú pháp khai bao biến X với kiểu dữ liệu là số thực

ERROR
4 tháng 11 lúc 20:10

var x:string

      y:integer

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
5 tháng 11 lúc 22:02

Var X:real;

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết