Phạm Nhật

viết chương trình đọc vào số nguyên dương n từ file văn bản sdx.inp, tìm các số đối xứng hơn bằng n, ghi kết quả ra file văn bản văn bản sdx.out trong pascal

 

gấu béo
26 tháng 3 lúc 22:27

program TimSoDoiXung;

var

     f_in, f_out: text;

     n, num, tmp, rem: integer;

begin

     // mở file đầu vào

     assign(f_in, 'sdx.inp');

     reset(f_in);

     // mở file đầu ra

     assign(f_out, 'sdx.out');

     rewrite(f_out);

     // đọc n từ file đầu vào

     readln(f_in, n);

     // tìm các số đối xứng

     for num := 1 to n do

     begin

          tmp := num;

          rem := 0;

          while tmp <> 0 do

          begin

               rem := rem * 10 + tmp mod 10;

               tmp := tmp div 10;

          end;

          if num = rem then

               writeln(f_out, num);

     end;

     // đóng file đầu vào và đầu ra

     close(f_in);

     close(f_out);

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
32. Xuân Thanh-7a5
Xem chi tiết
Nguyễn Thy
Xem chi tiết
haductrung
Xem chi tiết
Trần Trọng Hùng
Xem chi tiết
Trần Trọng Hùng
Xem chi tiết
Vì hieu
Xem chi tiết
Hiếu Nguyễn
Xem chi tiết
KenShi
Xem chi tiết
Văn Ô Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)