Phuong Nguyen

Từ những nội dung về cuộc kháng chiến chống pháp nửa sau thế kỷ XIX của quân, dân triều Nguyễn và những thắng lợi trong lịch sử dân tộc trước các thế lực ngoại xâm. Em hãy: 1. chỉ ra những bài học quý giá cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nước ta hiện nay. 2. Chỉ ra những trách nhiệm của bản thân mình trong sự nghiệp chung của đất nước hiện nay.

Trầm Huỳnh
19 tháng 3 2023 lúc 22:22
Bài học quý giá cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nước ta hiện nay từ cuộc kháng chiến chống pháp nửa sau thế kỷ XIX của quân, dân triều Nguyễn và những thắng lợi trong lịch sử dân tộc trước các thế lực ngoại bao gồm:

Tinh thần yêu nước, tự lực, cương quyết, không khuất phục trước áp bức, đòi bảo vệ và phát triển quốc gia bằng mọi giá.

Đoàn kết dân tộc, liên kết giữa các dân tộc trong nước để đánh bại các thế lực xâm lược.

Quyết tâm, kiên trì trong cuộc chiến dài hơi để thành công và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Nhiệm vụ của bản thân mình trong sự nghiệp chung của đất nước hiện nay bao gồm:

Hiểu biết, hiểu biết và đề cao tinh thần yêu nước, tự lực, cương quyết trong bảo vệ và phát triển đất nước.

Thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao trong công việc, học tập và cuộc sống.

Tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động có tính chất xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ của một công dân trung thành, tôn trọng luật pháp, đóng góp một phần vào việc bảo vệ an ninh, trật tự trong đất nước.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khoa Anh
Xem chi tiết
Nguyễn nhi
Xem chi tiết
Thúy Ngân Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Thị Nhung Trần
Xem chi tiết
Thùy Dương
Xem chi tiết
Vũ Minh Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Bích Ngọc
Xem chi tiết
hien seiso
Xem chi tiết
Hồ Lê Bảo Châu
Xem chi tiết