Hoàng Ngọc Hân

Từ điểm M ở ngoài đường tròn(O;R) kẻ hài tiếp tuyến MA,MB,nối OM cắt cũng nhỏ AB tại K.Biết OM=2R.Tính số đo cung nhỏ AK

Xét ΔOAM vuông tại A có \(cosAOM=\dfrac{OA}{OM}=\dfrac{1}{2}\)

nên \(\widehat{AOM}=60^0\)

=>\(\widehat{AOK}=60^0\)

=>\(sđ\stackrel\frown{AK}_{nhỏ}=60^0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Dương Hải Dương
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Rocco Steele
Xem chi tiết
Nguyễn Thị My
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Vinh Lê Thành
Xem chi tiết
Ngọc Anh
Xem chi tiết
Huỳnh Nguyên Phát
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết