Nguyễn Duy Khang

Trộn 6,1975 lít khí H2 và 6,1975 lít khí O2 rồi đốt cháy 

a) Sau phản ứng chất nào còn dư? Tính thể tích dư là bao nhiêu ? 

b) Tính khối lượng nước tạo thành 

c) Đê có 6,1975 lít khí O2 trên cân phân hủy bao nhiêu gam KClO3? Biết các thể tích khí trên được đo ở (đkc)

Lê Ng Hải Anh
21 tháng 2 2023 lúc 21:53

a, PT: \(2H_2+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2O\)

Ta có: \(n_{H_2}=n_{O_2}=\dfrac{6,1975}{24,79}=0,25\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,25}{2}< \dfrac{0,25}{1}\), ta được O2 dư.

Theo PT: \(n_{O_2\left(pư\right)}=\dfrac{1}{2}n_{H_2}=0,125\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{O_2\left(dư\right)}=0,25-0,125=0,125\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O_2\left(dư\right)}=0,125.24,79=3,09875\left(l\right)\)

b, Theo PT: \(n_{H_2O}=n_{H_2}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2O}=0,25.18=4,5\left(g\right)\)

c, PT: \(2KClO_3\underrightarrow{t^o}2KCl+3O_2\)

Theo PT: \(n_{KClO_3}=\dfrac{2}{3}n_{O_2}=\dfrac{1}{6}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{KClO_3}=\dfrac{1}{6}.122,5\approx20,42\left(g\right)\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linhh
Xem chi tiết
Mai Như Tuyết
Xem chi tiết
Quỳnh Trúc Như Nguyễn
Xem chi tiết
It
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Thái Ngô
Xem chi tiết
Riss Riss
Xem chi tiết
Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
Bdudnd
Xem chi tiết