Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)