nguyễn quân

 Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4, 0,05M và HCL 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, được dung dịch X. Tính giá trị pH của dung dịch X và tính khối lượng kết tủa thu được.

Nguyễn Hoàng Minh
19 tháng 9 lúc 17:33

`100mL=0,1L`

`n_{H^+}=0,1.0,05.2+0,1.0,1=0,02(mol)`

`n_{SO_4^{2-}}=0,1.0,05=0,005(mol)`

`n_{OH^-}=0,1.0,2+0,1.0,1.2=0,04(mol)`

`n_{Ba^{2+}}=0,1.0,1=0,01(mol)`

`Ba^{2+}+SO_4^{2-}->BaSO_4`

Do `0,01>0,005->` Tính theo `SO_4^{2-}`

`n_{BaSO_4}=n_{SO_4^{2-}}=0,005(mol)`

`->m_↓=0,005.233=1,165(g)`

`H^{+}+OH^{-}->H_2O`

Do `0,02<0,04->OH^-` dư

`n_{OH^{-}\ pu}=n_{H^+}=0,02(mol)`

`->n_{OH^{-}\ du}=0,04-0,02=0,02(mol)`

Trong X: `[OH^-]={0,02}/{0,1+0,1}=0,1M`

`->pH=14-pOH=14+lg[OH^-]=13`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết