Lizy

Tính: \(\left(4+\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{6}\right)\sqrt{4-\sqrt{15}}\)

\(\left(4+\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{6}\right)\cdot\sqrt{4-\sqrt{15}}\)

\(=\left(4+\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)\cdot\sqrt{8-2\sqrt{15}}\)

\(=\left(4+\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)\)

\(=\left(4+\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)^2\)

\(=\left(4+\sqrt{15}\right)\left(8-2\sqrt{15}\right)\)

\(=32-8\sqrt{15}+8\sqrt{15}-30=2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Duy Khang
Xem chi tiết
hfghfgh
Xem chi tiết
See you again
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết
lovely girl
Xem chi tiết
Trần Khởi My
Xem chi tiết
Thanh Thảo Phạm
Xem chi tiết
TRần tú Anh
Xem chi tiết
Le Xuan Mai
Xem chi tiết
Mafia
Xem chi tiết