Tính hợp lí:

\(\dfrac{6^{36}.\left(50.5^{40}-10.5^{34}\right)}{30^{30}.10^4.\left(100.15^5-4.3^5\right)}\)


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Nhân Vật Phản Diện
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Chử Hải Yến
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Lê Ngọc Linh
Xem chi tiết
lớp 6/3 Bùi Thị Minh Thị...
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Diệp
Xem chi tiết
fhdfhg
Xem chi tiết