Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 226
Số lượng câu trả lời 504
Điểm GP 5
Điểm SP 366

Người theo dõi (74)

Trà My
châu_fa

Đang theo dõi (71)

9323
Sun ...
nood