Phượng Phạm

tính bằng cách hợp lí nhất

loading...

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:51

g: \(\left(-3\right)^4\cdot10=81\cdot10=810\)

i: \(\left(-2\right)\cdot\left(-2\right)\cdot\left(-4\right)\cdot\left(-4\right)\cdot\left(-4\right)\)

\(=-2\cdot2\cdot4\cdot4\cdot4\)

\(=-2^2\cdot2^2\cdot2^2\cdot2^2=-2^8=-256\)

l: \(26\cdot\left(-125\right)-125\cdot\left(-36\right)\)

\(=125\cdot\left(-26\right)+125\cdot36\)

\(=125\left(-26+36\right)\)

\(=125\cdot10=1250\)

n: \(\left(-37\right)\cdot84+37\cdot\left(-16\right)\)

\(=37\cdot\left(-84\right)+37\cdot\left(-16\right)\)

\(=37\left(-84-16\right)=37\cdot\left(-100\right)=-3700\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tường Vy
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Tạ Tiến Dũng
Xem chi tiết
ryomatachi
Xem chi tiết
Nguyễn Trường Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Hồng Đỗ
Xem chi tiết
ryomatachi
Xem chi tiết