Ngân Khánh

Tìm x

a.x2-36=0

b.x3-0.25x=0

c.x2-10x=-25

d.x22x=-1

e.x3+3x2=-3x-1

 

Character Debate
10 tháng 11 lúc 21:52

a) \(x^2-36=0\)

\(\Rightarrow x^2-6^2=0\)

\(\Rightarrow\left(x-6\right)\left(x+6\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-6=0\\x+6=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=6\\x=-6\end{matrix}\right.\)

b) \(x^3-0,25x=0\)

\(\Rightarrow x\left(x^2-0,25\right)=0\)

\(\Rightarrow x\left[x^2-\left(0,5\right)^2\right]=0\)

\(\Rightarrow x\left(x-0,5\right)\left(x+0,5\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x-0,5=0\\x+0,5=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=0,5\\x=-0,5\end{matrix}\right.\)

c) \(x^2-10x=-25\)

\(\Rightarrow x^2-10x+25=0\)

\(\Rightarrow x^2-2\cdot x\cdot5+5^2=0\)

\(\Rightarrow\left(x-5\right)^2=0\)

\(\Rightarrow x-5=0\)

\(\Rightarrow x=5\)

d) \(x^2-2x=-1\) (sửa đề)

\(\Rightarrow x^2-2x+1=0\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)^2=0\)

\(\Rightarrow x-1=0\)

\(\Rightarrow x=1\)

e) \(x^3+3x^2=-3x-1\)

\(\Rightarrow x^3+3x^2+3x+1=0\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)^3=0\)

\(\Rightarrow x+1=0\)

\(\Rightarrow x=-1\)

\(\text{#}Toru\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 21:52

a: \(x^2-36=0\)

=>\(x^2=36=6^2\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=6\\x=-6\end{matrix}\right.\)

b: \(x^3-0,25x=0\)

=>\(x\left(x^2-0,25\right)=0\)

=>\(x\left(x-0,5\right)\left(x+0,5\right)=0\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=0\\x-0,5=0\\x+0,5=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=0,5\\x=-0,5\end{matrix}\right.\)

c: \(x^2-10x=-25\)

=>\(x^2-10x+25=0\)

=>\(\left(x-5\right)^2=0\)

=>x-5=0

=>x=5

e: \(x^3+3x^2=-3x-1\)

=>\(x^3+3x^2+3x+1=0\)

=>\(\left(x+1\right)^3=0\)

=>x+1=0

=>x=-1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồ Quế Ngân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
hoangtuvi
Xem chi tiết
Teresa Amy
Xem chi tiết
Trần Lê Minh
Xem chi tiết
Xuân hùng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)