Minh Châu Trần

Tìm x:

2 : x - \(\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{5}\) 

Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 18:40

`2:x-1/3=2/5`

`2:x=2/5+1/3`

`2:x=11/15`

`x=2:11/15`

`x=30/11`

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
15 tháng 3 lúc 21:06

\(2:x-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{5}\)

\(2:x=\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{3}\)

\(2:x=\dfrac{6}{15}+\dfrac{5}{15}\)

\(2:x=\dfrac{11}{15}\)

\(x=2:\dfrac{11}{15}\)

\(x=2\times\dfrac{15}{11}\)

\(x=\dfrac{30}{11}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hồng An
Xem chi tiết
FAN ST - Hiha
Xem chi tiết
?????
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Khanh
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thu
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Khanh
Xem chi tiết
Phạm Đức Trí
Xem chi tiết
Nguyet Tran
Xem chi tiết